Pioneer

Od roku 1995 jesteśmy głównym serwisem firmy Pioneer ściśle współpracującym z firmą DSV, oficjalnym dystrybutorem sprzętu Pioneer na terenie Polski. Stworzyliśmy sieć ponad dwudziestu punktów serwisowych w kraju.

Bardzo dbamy o najwyższe umiejętności i wiedzę naszego personelu technicznego. Nasi eksperci kilka razy do roku przechodzą specjalistyczne szkolenia w centrach badawczych Pioneer w Antwerpii w Brukseli. Nasi specjaliści zawsze udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z naprawą i obsługą sprzętu Pioneer.

 

LISTA SERWISOW PIONEER

Nazwa                             Miasto               Adres                            Telefon                       E-mail
SANSERWIS                 Białystok           Warszawska  79          857325689       san@bravo.rsi.com.pl

RAM Serwis                  Bydgoszcz         Krolowej Jadwigi 18    523228114       poczta@ramserw.pl

OHM2                            Czestochowa    Sikorskiego 4/6            343669793       ohm@ohm.com.pl

TELE-RADIO-VIDEO Gdynia              Boh. Getta Warsz. 18  586245009      serwis@trv.com.pl

AVS Serwis                    Katowice          Boh. Monte Cassino 1  322552148   serwis@audio-video.slask.pl

MDS                                Kielce                J.N. Jezioranskiego 73   413623936    ksiegowosc1@mds.fan.pl

BS Elektronik                Krakow            Juliusza Lea 203     126324398 serwis@bselektronik.krakow.pl

EURO ELEKTRONIK  Leszno              Słowiańska 59           655296569       leszno@nikuserwis.com.pl

DUCAT SERWIS          Lublin                Braci Wieniawskich 2    817413081      ducat.serwis@ducat.pl

Centrum Serwisowe DP Olsztyn          Gdynska 21                    895429191        serwis@csdp.pl

OHM2 Opole                  Opole              Niemodlińska 19 lok 6    774747040       opole@ohm.com.pl

NIKU SERWIS              Poznan             Dziadoszanska 10          618523078      pok@nikuserwis.com.pl

ELEKTRONIK              Rzeszów           Żółkiewskiego 7b           178612418         laptopserwis@op.pl

Tele-Radio-Video         Słupsk              Zaborowskiej 57           598454222     serwis.slupsk@trv.com.pl

Tele i Radiomechanika Szczecin          Dębogórska 10a             914220117         telerm@vp.pl

HIT SERWIS                Szczecin           Al. Piastów 28 A            914333741          biuro@hit-serwis.pl

ATV-VIDEO                 Warszawa       Jagiellonska 2                228186428       biuro@atv-video.pl

SANSERWIS                Wrocław           Czarnieckiego 27/2       713559389        sanserw1@wr.onet.pl

TON COLOR s.c.         Zielona Góra   Ludowa 5b,                     683202300       quadra@toncolor.pl

 

Dla Klientów z innych miejscowości przygotowaliśmy link, który pomoże zalożyć zlecenie w centralnym serwisie Pioneera w Gdyni:

Załóż zlecenie

 

KARTA GWARANCYJNA
Szanowny Kliencie
Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia firmy PIONEER.
Nabyte przez Państwa urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością, pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy o zwrócenie się do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego (APS). Adresy wszystkich Autoryzowanych Punktów Serwisowych znajdą Państwo na stronie: www.trv.com.pl  i  www.dsv.com.pl

Produkty firmy PIONEER objęte są 24 miesięczną gwarancją.

WARUNKI GWARANCJI.

 1. Gwarancja dotyczy wyrobów PIONEER powszechnego użytku zakupionych w Polsce, pochodzących z dystrybucji DSV Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. i jest ważna na terytorium RP.
 2. Gwarancja będzie respektowana przez APS po okazaniu przez nabywcę wraz z wadliwym urządzeniem:
  a. czytelnie i poprawnie wypełnionej (wymagana pieczątka sklepu) Karty Gwarancyjnej
  b. ważnego (z czytelną datą zakupu) dowodu nabycia sprzętu (faktura, paragon fiskalny).
  Punkt Serwisowy może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku: naruszenia plomb,stwierdzenia ingerencji
  przez osoby do tego niepowołane, niezgodności w dokumentach i na urządzeniu oraz wszelkich skreśleń lub poprawek w dokumentach.
 3. Reklamujący powinien dostarczyć urządzenie do najbliższego APS w oryginalnym opakowaniu oraz odebrać urządzenie z APS, do którego zostało ono dostarczone. W przypadku braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia urządzenia wynikające z jego opakowania ponosi wyłącznie reklamujący.
 4. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni licząc od daty dostarczenia rzeczy do APS gwaranta. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym czas naprawy może zostać wydłużony, o czym reklamujący zostanie za każdym
  razem poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Okres gwarancji przedłuża się o czas niesprawności sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym do dnia zakończenia naprawy, o czym klient powinien zostać powiadomiony. W przypadku braku możliwości naprawy dostarczonego sprzętu, serwis dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub odnowiony. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy lub odnowiony podejmuje Autoryzowany Punkt Serwisowy. W takim przypadku serwis dokonuje adnotacji w karcie serwisowej o dokonanej wymianie sprzętu. Jeżeli w szczególnych sytuacjach
  (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam model jest niemożliwa Gwarant może wymienić urządzenie na inny model o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, ani pogorszenia jakości działania urządzenia powstałego wskutek: zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych pęknięć, wgnieceń, odkształceń) przepięć w sieci energetycznej, wyładowań atmosferycznych i innych zdarzeń losowych, niewłaściwej instalacji (podłączania urządzeń pod napięciem), eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, czy tez nośników danych (np. karty pamięci, pendrive itp.), przewodów połączeniowych, zabrudzenia elementów optycznych, głowic laserowych, powstałych na skutek użytkowania sprzętu w pomieszczeniach zadymionych lub zapylonych.
  Zakresem gwarancji nie są również objęte okresowe przeglądy techniczne czy też wymiany części i podzespołów wynikające z normalnego zużycia czy przewidzianych do okresowej wymiany, czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji, jak konserwacja, czyszczenie głowic, czytników CD, DVD.
 6. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby do tego nieupoważnione-nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w urządzeniu oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadami urządzenia inne niż rzeczywiście poniesione.
  Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta.
 8. Każdy reklamowany sprzęt serwis Gwaranta sprawdza pod względem poprawności działania.
  Jeżeli reklamowany sprzęt jest sprawny, serwis Gwaranta obciąża reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz kosztami związanymi z dostarczeniem sprzętu do serwisu i z serwisu do klienta.
 9. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania z tytułu uszkodzeń wszelkich nośników, oprogramowania (w tym kart pamięci i innych nośników) i innych materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualnych strat czy utraconych zysków z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu będącego w serwisie.
 10. Punkty serwisowe nie będą ponosiły odpowiedzialności za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, wojny itp.
 11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy wynikających

 

Warunki Gwarancji słuchawek:

Słuchawki firmy PIONEER objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Warunki gwarancji:

Gwarancja dotyczy słuchawek pochodzących z dystrybucji DSV Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Gdynia, Plac Kaszubski 8 i jest ważna na terytorium RP.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, prosimy o zwrócenia się z zakupionym produktem do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta (APS). Listę wszystkich APS znajdziecie Państwo na stronie www.trv.com.pl i www.dsv.com.pl

 1. Gwarancja będzie respektowana po okazaniu przez nabywcę wraz z wadliwymi słuchawkami ważnego dowodu nabycia słuchawek z datą zakupu (faktura, paragon fiskalny). Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez APS w możliwie najkrótszym terminie.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani pogorszenia jakości działania powstałego wskutek: przerwania lub nadwyrężania przewodów, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem. Zakresem gwarancji nie jest objęta wymiana części podlegających zużyciu w normalnej eksploatacji np. gąbki.
 3. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby do tego nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
 4. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

GWARANT:

Tele-Radio-Video, 81-609 Gdynia, ul. Boh. Getta Warszawskiego 18.
tel/fax: 58/ 624 34 67 lub 58/ 624 50 09 e-mail: pioneer@trv.com.pl

 

Komentarze są wyłączone.