Od roku 1995 jesteśmy głównym serwisem firmy Pioneer ściśle współpracującym z firmą DSV Bokuniewicz Jankowski Spółka jawna, oficjalnym dystrybutorem sprzętu Pioneer na terenie Polski. Stworzyliśmy sieć ponad dwudziestu punktów serwisowych w kraju.

Bardzo dbamy o najwyższe umiejętności i wiedzę naszego personelu technicznego. Nasi eksperci kilka razy do roku przechodzą specjalistyczne szkolenia w centrach badawczych Pioneer w Antwerpii w Brukseli. Nasi specjaliści zawsze udzielą Państwu odpowiedzi na pytania związane z naprawą i obsługą sprzętu Pioneer.

LISTA SERWISÓW PIONEER

NazwaMiastoAdresTelefonmail
TELE-RADIO-VIDEOGdyniaBoh. Getta Warszawskiego 18588800368jaroslaw@kowalczyk@trv.com.pl
AVS SerwisKatowiceBoh. Monte Cassino 1322552148serwis@audio-video.slask.pl
CS PRO SerwisWarszawaTrakt Lubelski 200790010435info@casestudio.pl
SanserwisWrocławCzarnieckiego 27/2713559389sanserw1@wr.onet.pl

Dla Klientów z innych miejscowości przygotowaliśmy link, który pomoże założyć zlecenie w centralnym serwisie Pioneera w Gdyni:

Załóż zlecenie

Szanowny Kliencie
Dziękujemy za dokonanie zakupu urządzenia firmy PIONEER.
Nabyte przez Państwa urządzenie charakteryzuje się wysoką jakością, pozwalającą na bezawaryjne używanie pod warunkiem prawidłowej eksploatacji i stosowania zasad zawartych w instrukcji obsługi.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z zakupionym produktem prosimy o zwrócenie się do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego (APS). Adresy wszystkich Autoryzowanych Punktów Serwisowych znajdą Państwo na stronie: www.trv.com.pl  i  www.dsv.com.pl

Warunki Gwarancji słuchawek DJ

Słuchawki firmy PIONEER DJ objęte są 12 miesięczną gwarancją (z wyjątkiem modeli: HDJ-X5, HDJ-X5BT, HDJ-X7, HDJ-X10 oraz HDJ-S7, które objęte są 24 miesięczną gwarancją) liczoną od dnia zakupu.

Warunki gwarancji:

Gwarancja dotyczy słuchawek pochodzących z dystrybucji DSV Bokuniewicz Jankowski Spółka Jawna Gdynia, Plac Kaszubski 8 i jest ważna na terytorium RP.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, prosimy o zwrócenia się z zakupionym produktem do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta (APS). Listę wszystkich APS znajdziecie Państwo na stronie www.trv.com.pl i www.dsv.com.pl.

  1. Gwarancja będzie respektowana po okazaniu przez nabywcę wraz z wadliwymi słuchawkami ważnego dowodu nabycia nowych słuchawek z datą zakupu (faktura, paragon fiskalny).
  2. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez Autoryzowany Punkt Serwisowy w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni licząc od daty dostarczenia rzeczy do APS gwaranta. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym czas naprawy może zostać wydłużony, o czym reklamujący zostanie za każdym razem poinformowany pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Okres gwarancji przedłuża się o czas niesprawności sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym do dnia zakończenia naprawy. Z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, w przypadku braku możliwości naprawy dostarczonego sprzętu, serwis dokona wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy lub odnowiony. Decyzję o wymianie sprzętu na nowy lub odnowiony podejmuje APS. W takim przypadku serwis dokonuje adnotacji w karcie serwisowej o dokonanej naprawie lub wymianie sprzętu. Jeżeli w szczególnych sytuacjach (np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana urządzenia na ten sam model jest niemożliwa APS może wymienić urządzenie na inny model o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków Gwaranta.
  3. W przypadku jeżeli uprawnionym z gwarancji jest konsument, Gwarant może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Gwarant może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Do praw i obowiązków z tytułu gwarancji, w przypadku jeżeli uprawnionym z gwarancji jest konsument zastosowanie mają zasady wskazane w art. 43d ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani pogorszenia jakości działania powstałego wskutek: przerwania lub nadwyrężenia przewodów, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzeń mechanicznych, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem. Zakresem gwarancji nie jest objęta wymiana części podlegających zużyciu w normalnej eksploatacji np. gąbki.
  5. W razie dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych przez osoby do tego nieupoważnione nabywca traci uprawnienia gwarancyjne.
  6. Gwarancja nie obejmuje odszkodowania z tytułu uszkodzeń materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualnych strat czy utraconych zysków z tytułu braku możliwości korzystania ze sprzętu będącego w APS.
  7. Punkty serwisowe nie będą ponosiły odpowiedzialności za jakość serwisu gwarancyjnego, jeżeli działalność sieci serwisowej zostanie zakłócona nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze sił wyższych takich jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, epidemie, wojny itp.
  8. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową.